Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Водна і прибережно-водна рослинність

На території національного природного парку "Сколівські Бескиди" екотопи, придатні для існування угруповань вищої водної рослинності, трапляються спорадично. Це пов'язано з гірським рельєфом місцевості. Непроточні або слабопроточні водойми трапляються в долинах річок Стрий та Опір і зовсім рідко - в горах, де найчастіше мають вторинний характер. Гідрографічну мережу тут складають струмки, потоки і річки з швидкою течією. Трапляються також непостійні водойми - калюжі на дорогах та локальні депресії на водопідпорах (переважно на кам'янистих стежках, заглибини у камінні), в яких ненадовго затримуються дощові води.

Угруповання вільноплаваючої водної рослинності класу Lemnetea представлені однією асоціацією Lemnetum minoris, в яку об'єднуються монодомінантні ценози, утворені Lemna minor. Асоціацію відмічено в долині р. Опір біля м. Сколе, на Журавлиному озері, в долині потоку Рибник Майданський та ін. Проективне покриття Lemna minor - 25-100%. Угруповання асоціації розвиваються у непроточних і слабопроточних водоймах з глибинами від 10-20 см до 50-80 см.

Досить рідко в національному природному парку утворюються угруповання класу Potametea (рослин вкорінених на дні водойм у товщі води). У пожежній водоймі коло бурової вишки на північно-східній околиці с. Підгородці відмічено зростання асоціації Potametum natantis - проективне покриття Potamogeton natans становить 40%.

У лівобережній середній частині басейну р. Рибник Майданський у непроточній водоймі площею приблизно 8 м2 знайдено угруповання з домінуванням Callitriche cophocarpa (100%). По краях водойми зростають Alisma plantago-aquatica, Aiopecurus aqualis {+), Glyceria sp. (1). Ranunculus repens (+), Veronica beccabunga (2). Callitrichle cophocarpa - характерний вид союзу Hottonion класу Potametea.

Угруповання класів Lemnetea і Potametea на території парку потребують охорони як типові, але малопоширені у Східних Карпатах інтразо-нальні ценози, умови існування яких часто поясняються дією антропогенних чинників. Ці асоціації широко розповсюджені в Європі і складаються з видів, що мають космополітне (Lemna minor) або голарктичне (Potamogeton natans) поширення. їх головне созологічне значення - збільшення рівня біорізноманітності на території національного природного парку.

Прибережно-водна рослинність у "Сколівських Бескидах" представлена більшою кількістю угруповань. Однак в гірських регіонах аналоги типових рівнинних угруповань трапляються набагато рідше. Звичайно вони являють собою невеличкі монодомінантні або оліговидові угруповання, які розвиваються в долинах річок - на низьких терасах, притерасних зниженнях, берегах, набагато рідше - на схилах в депресіях та в западинах антропогенного походження. За своєю флористичною і ценотичною будовою такі ценози дуже рідко досягають рівня типових асоціацій, що поширені в рівнинних регіонах; діагностичні види класу, порядку і союзу в них представлені недостатньо. Проте ми вважаємо за можливе виділяти при наявності діагностичного виду і приблизній подібності екологічних умов фітоценони рівня асоціації, а не угруповання (community).

Угруповання прибережно-водної рослинності об'єднують у клас Phragmito-Magnocaricetea. Угруповання асоціації Phragmitetum communis зростали біля м. Сколе, але були знищені внаслідок осушення. Нині відоме єдине місцезростання, описане в околицях с. Завадка. На вологому грунті коло придорожної канави Phragmites australis досягає висоти 2,5-3,0 м і має проективне покриття 100%.

Біля невеликої пожежної водойми в околицях с. Підгородці зареєстровано зростання асоціації Typheturn angusiifoliae. Проективне покриття Typha angustifolia - 40%, Deschampsia cae-spitosa - 1Q%, Juncus sffusus - 10%.

Значно частіше на території національного природного парку відзначається асоціація Typheturn latifoliae. Її місцезростання описані в долині р. Опір в околицях м. Сколе, в Майданському лісництві на берегах Семенового потоку та в долині Рибника Майдансь-кого. Проективне покриття Typha latifolia сягає 50-100%. Ценози часто мають стрічкоподібну форму, витягнуті вздовж водойми.

Асоціація Sparganietum erects описана на правобережжі р. Опір біля контори Сколівського лісництва і в околицях с.Завадка в неглибоких (10-25 см) непроточних водоймах. Проективне покриття домінанта - 70-95%. В одному угрупованні зареєстрована значна участь Veronica beccabunga (50%). На невеликому заболоченому місці, можливо, колишньому відстойнику бурової вишки (розміри 20x20 м), виявлено поширення асоціації Equisetetum timosi, в якій домінує Equisetum fluviatile (95-97%). Стан вищенаведених асоціацій необхідно контролювати.

На відміну від високотравних прибережно-водних угруповань союзу Phragmition, асоціація Glycerietum fluitantis (союз Sparganio-Glycerion) на території національного природного парку "Сколівські Бескиди" представлена значно частіше і є типовим компонентом рослинності регіону. Характеризується переважанням Glyceria flui-tans (проективне покриття 55-70%). Крім цього, зростають також Alisma plantago-aquatica, Caltha palustris, Juncus articulatus, Ranunculus repens та інші види. Для угруповань асоціації характерний розвиток в специфічних екологічних умовах: неглибокі (до 10-15 см) проточні, рідше слабопроточні, невеликі за розмірами водойми (калюжі, колії на лісових дорогах, береги потоків та ін.) з піщаним або піщано-мулистим дном. Асоціація не потребує ніяких спеціальних заходів охорони.

До союзу Oenanthion aquaticae на дослідженій території належить єдина асоціація Eleocharitetum palustris, поширення якої відмічено по всій території національного природного парку у відповідних екотопах. Розвивається у неглибоких водоймах із стоячою водою, калюжах, придорожних канавах з мулистим фунтом. Проективне покриття угруповання досягає 70-95% (Eleocharis palustris - 60-90%). Зростають також Alisma plantago-aquatica, Juncus effusus, Lythrum salicaria та інші види.

Клас Isoeto-Nanojuncetea в НПП "Сколівські Бескиди" представлений лише однією асоціацією Juncetum bufonii, яка найчастіше трапляється у зволожених місцях з нестабільним водним режимом - між коліями коло калюж на лісових дорогах. Проективне покриття асоціації в цілому незначне - до 30-50%, домінує Juncus bufronius (25-35%), зростають також Alisma plantago-aquatica (5%) і Glyceria fluitans (3-10%). Угруповання асоціації звичайно займають невелику площу (2 м2) і часто контактують з Glycerietum fluitantis та угрупованнями класу Plantaginetea.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт