Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Созологічна оцінка рідкісних лісових угруповань

Геоботанічні дослідження на території НПП "Сколівські Бескиди" дозволили виявити 23 синтаксони рідкісних лісових угруповань у різних висотно-кліматичних і ґрунтово-геологічних умовах їх зростання.

Згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження "Методики щодо визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги України" від 13.01.2004 р. здійснено синфітосозологічну оцінку раритетів лісового фітоценофонду парку. В її основу покладено запропоновану Міністерством таблицю рейтингової моделі оцінки синта-ксонів рослинності України з деякими невеликими змінами та доповненнями, що зумовлені потребами та завданнями парку.

Оцінка проводиться за допомогою 9 діагностичних ознак фітоценозів за матричним принципом на основі чотирибальної шкали. Кожна ознака має 4 градації, які в залежності від наукового значення і особливостей поширення угруповань даного синтаксону оцінюються в балах (від 4 до 1). Оскільки діагностичні ознаки фітоценозів нерівноцінні, використовується коефіцієнт їх вартості від 1 до 9. Діагностичні ознаки, їх градації та коефіцієнти вартості наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Рейтингова модель оцінки синтаксонів рослинності

№ п/п Ознака угруповання Коефі-цієнт, К Градація ознак угруповань та їх синфігосозологічна оцінка (С) в балах
4 3 2 1
1 Фітоценотичне значення 9 Унікальна асоційованість домінантів головного ярусу Рідкісна асоційованість домінантів головного ярусу Рідкісна асоційованість домінантів і спів-домінантів усіх ярусів Типова асоційованість домінантів і спів-домінантів усіх ярусів
2 Созологічне значення 8 Едифікатор занесений до Червоної книги України Домінанти підлеглих ярусів занесені до Червоної книги України У складі підлеглих ярусів є види рослин, що занесені до Червоної книги України Видів рослин, що занесені до Червоної книги України, в угрупованні немає
3 Ботаніко-географічне значення та особливості поширення 7 Едифікатор чи домінант підлеглого ярусу є ендеміком або реліктом Едифікатор на межі ареалу Домінанти підлеглих ярусів на межі ареалу Угруповання в межах ареалу
I 4 Характер рідкісності б Угруповання рідкісні для Українських Карпат Угруповання рідкісні для північно-східного макросхилу Українських Карпат Угруповання рідкісні для району Сколівських Бескид Угруповання рідкісні для НПП "Сколівські Бескиди"
5 Щільність поширення в регіоні 5 Вузько розповсюджений з низьким ступенем концентрації Вузько розповсюджений з високим ступенем концентрації Широко розповсюджений з низьким ступенем концентрації Широко розповсюджений з високим ступенем концентрації
6 Характер ареалу 4 Реліктовий Згасаючий Стабільний Експансивний
7 Положення в сукцесійному ряду 3 Клімакс Серійне довготривале Серійне короткотривале Дигресивне
8 Потенціал відновлення 2 Дуже слабкий Слабкий Задовільний Добрий
9 Особливості поширення в НПП "Сколівські
Бескиди"
1 Вузько розповсюджений з низьким ступенем концентрації Вузько розповсюджений з високим ступенем концентрації Широко розповсюджений з низьким ступенемконцентрації Широко розповсюджений з високим ступенем концентрації

Синфітосозологічна оцінка фітоценозів здійснюється шляхом обрахування синфітосозологічного індексу (СФІ) за формулою:

СФІ = (c1k1 + c2k2 + c3k3 + ... + cnkn) / n

де с - созологічна оцінка ознаки,
k - коефіцієнт вартості ознаки,
n - кількість ознак (в нашому випадку дорівнює 9).

Тобто СФІ дорівнює сумі показників созологічної оцінки ознак, помноженої на коефіцієнт їх вартості і поділеної на кількість ознак. Характер рідкісності визначається сумою двох чисел, одне з яких -показник рідкісності угруповання в межах регіону, друге - в межах парку. Созологічна оцінка раритетних лісових угруповань НПП "Сколівські Бескиди" наведена у таблиці 2.

Таблиця 2. Созологічна оцінка рідкісних лісових угруповань НПП "Сколівські Бескиди"

Синтакси Вартість ознаки S СФІ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AH. AJnion glutinosae 9 8 21 12 20 8 12 4 3 97 10.8
2 •Ass. AJIioso ursini - Alnetum incanae 18 24 7 24+6 10 8 12 4 4 107 11.9
3 Ass. Lunario redivivae - Alnetum incanae 18 24 28 12+6 10 8 12 4 4 126 14.0
4 Ass. Petasito kablikiani - Alnetum incanae 18 8 7 12+6 10 8 12 6 4 91 10.1
5 Ass. Matteucio- Alnetum incanae 18 8 7 6+6 10 8 12 6 4 85 9.4
6 Sass. Alnetum incanae typicum var. Carex brizoides 18 8 7 12+6 20 8 12 8 4 106 11.8
7 *) Ass. Tilio cordatae - Carpinetum 9 24 21 24+6 10 12 9 6 3 124 13.1
8 Sass. Luzulo nemorosae - Fagetum luzuletosum (sylvaticae) 18 8 7 6+6 10 8 12 6 4 85 9.4
9 Sass. Luzulo nemorosae - Fagetum vaccinietosum 18 8 7 6+6 10 8 12 6 4 85 9.4
10 *) Sass. Luzulo nemorosae - Fagetum athyrietosum distentifoliae 18 8 21 6+6 20 8 12 6 4 109 12.1
11 Sass. Dentario glandulosae - Fagetum allietosum ursini 18 24 7 6 20 8 12 6 4 105 11.6
12 *) Sass. Dentario glandulosae - Fagetum f estucetosum drymejae 18 8 7 24+6 10 12 12 6 4 107 11.9
13 *) Sass. Dentario glandulosae - Fagetum petasitetosum albi 18 8 7 24+6 10 8 12 8 4 105 11.6
14 *) Sass. Carici pilosae - Fagetum hederetosum 18 8 14 24+6 20 16 12 4 4 126 14.0
15 Sass. Abietetum albae - Caricetosum pilosae 18 8 7 6+6 20 8 12 6 4 95 10.6
16 Ass. PhylUtido- Aceretum 28 8 7 24+6 10 8 12 4 4 92 12.3
17 *) Ass. Scopolio- Aceretum 18 24 7 24+6 20 12 12 2 3 128 14.2
18 Sass. Sorbetum aucupariae - athyrietosum distentifoliae 18 8 7 12 15 8 12 2 3 89 9.4
19 Sass. Vaccinio myrtilli - Abietetum dryopteridetosum austriacae 18 8 7 6 10 8 12 2 4 81 9.0
20 *) Sass. Vaccinio myrtilli - Abietetum dryopteridetosum austriacae var. Leucobryum glaucum 18 8 7 24+6 20 8 12 6 4 113 12,6
21 Ass. Dryopterido dilatatae - Piceetum 9 8 7 12+6 10 8 12 4 4 80 8.9
22 Ass. Luzulo syivaticae - Piceetum 9 8 7 12+6 20 8 12 6 4 192 11.2
23 Ass. Salicetum albo - fragilis, var. Matteuccio struthiopteris 18 16 7 18+12+6 20 12 9 4 4 126 14.0

*) угрупування виявленні в парку всього в 2-3 (4) місцезнаходженнях

Таким чином, найвищим синфітосозологічним індексом (понад 10) відзначаються переважно листяні лісові угруповання парку (14 синтаксонів). Серед них 7 синтаксонів мають показник СФІ більше 12 і лише 4 синтаксони характеризуються показником СФІ нижчим 10. Показниками СФІ нижче 10 позначилися 2 синтаксони хвойних лісів,3 з них мають показник СФІ більший 10.

Значна кількість рідкісних для парку угруповань виявлена менш, ніж у 10 місцезнаходженнях. Всього в 2-3 (4) місцезнаходженнях трапляються угруповання 9 синтаксонів.

Рідкісні угруповання потребують суворої охорони. Дані про них доцільно занести в таксаційні журнали лісництв і на плани лісонасаджень з тим, щоб врахувати їх у природоохороному зонуванні території парку.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт