Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Рудеральна та синантропна рослинність

Угруповання синантропної рослинності, що формуються під впливом витоптування та надмірного випасання, відносяться до класу Plantagi-netea majoris. Ценози класу досить поширені на території національного природного парку, особливо у долинній частині вздовж доріг, стежок, на місцях надмірного випасу та витоптування. Представлені вони і у гірській частині. Поки що ці угруповання не займають значної площі, за винятком місць масового відпочинку, які часто відвідуються (наприклад, на узбережжі Павлового потоку та біля р. Кам'янки в Сколівському л-ві, під Тустанню в Підгородцівському лісництві та ін.). З часом, при збільшенні рекреаційного навантаження, особливо вздовж туристичних маршрутів та на місцях відпочинку, площі, зайняті угрупованнями класу, збільшуватимуться. Перш за все це відбуватиметься за рахунок подальшої трансформації угруповань асоціації Lolio-Cynosuretum класу Моїіпіо-Arrhenatheretea.

Усі описані угруповання відносимо до однієї асоціації Poetum annuae та двох її варіантів. Варіант var. typicum трапляється вздовж доріг і стежок, в місцях масового відпочинку. Проективне покриття 35-70%. Домінують Poa annua (20%), Trifolium repens (20%), Bellis perennis (5-30%), Plantago major (7-10%), Prunella vulgaris (5-10%). За домінуванням Trifolium repens (40%) і значно меншою участю Роа annua (5%) виділяємо варіант var. Trifolium repens. За характерними видами це угруповання подібне до асоціації Trifolio-Poetum annuae Todor et Culica 1967 союзу Rumicion alpini Klika et Hadac 1944 класу Galio-Urticetea, який, очевидно, відповідає субасоціації Rumicetum alpini- Poetosum annuae (Gams 1927) Kricsfalusy et Malinovski, 2000. Даний варіант описано між коліями на ґрунтовій дорозі в Підгородцівському лісництві. Екологічно і флористично це угруповання вкладається у клас Plantaginetea majoris, тому ми і розглядаємо його лише як варіант асоціації Poetum annuae. Від типового варіанта даний фітоценоз відрізняється меншою участю діагностичних видів класу (відсутні Plantago major, Ranunculus repens, проективне покриття Bellis perennis незначне) і зростанням типових лучних видів Festuca rubra і Achillea submillefolium. Можливо, що згадану вище асоціацію Trifolio-Poetum annuae слід розглядати в межах союзу Polygonion avicularis класу Plantaginetea.

На лісових зрубах формуються різні рослинні угруповання, переважна більшість яких належить до класу Epilobietea angusti-folii. Угруповання класу фіксують різні стадії і шляхи заростання зрубів і відновлення лісової рослинності. За найбільш загальною схемою вони розвиваються у напрямку переважання життєвих форм від трав'янистих до чагарників, а потім - до деревних форм. Клас Epilobietea angustifolii на території національного природного парку "Сколівські Бескиди" представлений трьома асоціаціями і двома угрупованнями невизначеного синтаксономічного рангу.

Асоціація Epilobietum angustifolii на дослідженій території є типовою на лісових згарищах і перших стадіях заростання зрубів. Домінує Спатаелоп angustifolium (20-70%) при загальному проективному покритті 70-95%. В угрупованні звичайно зростають Rubus idaeus (10-30%), R. hirtus (до 10%), Agrostis tenuis (до 10%), Athyrium filix-femina, Sambucus racemosa та інші види. Асоціація відмічена в Підгородцівському, Сколівському та Завадківському лісництвах, на схилах з нахилом 5-40°.

Асоціація Calamagrostietum epigei відома з опису, здійсненого на зрубі в кв.11 Підгородцівського лісництва. Це високотравне угруповання з проективним покривом 99%, в якому домінує Calamagrostis epigeios (85%). Діагностичні види класу представлені Chamaerion angustifolium (3%) і Rubus hirtus (7%). Зростають також Campanula patula (+), Hypericum maculatum (3%), Deschampsia caespitosa (1%), Athyrium filix-femina (1%), Ranunculus repens (3%), Poa pratensis (1%) і Melandrium dioicum (+).

Угруповання com. Sarothamnus scoparius відносимо до цього класу з огляду на те, що Sarothamnus scoparius є діагностичним видом союзу Epilobion angustifolii. Ценози з домінуванням жарновцю описані з різних регіонів лісової зони України. Ймовірно, в майбутньому доцільно буде виділити нову асоціацію за ознакою значної участі цього виду. Проте за єдиним геоботанічним описом цього зробити неможливо. Опис угруповання здійснено у кв.11 Підгородцівського лісництва на межі зрубу і лісової дороги. Проективне покриття дуже щільне і досягає 97%. Домінує Sarothamnus scopa-rius (95%). Добре розвинений ярус чагарників, в якому зростають Corylus aveliana (5%), Carpinus betulus (5%), Betula pendula (1%) і Frangula alnus (1%). Угруповання має своєрідний вигляд і чудово виражений яскраво-жовтий аспект під час цвітіння жарновцю. Созо-логічна цінність даного угруповання на території національного природного парку дуже висока. Популяція Sarothamnus scoparius тут підлягає контролю, необхідні спостереження за динамікою розвитку чагарникового ярусу. Польські дослідники зазначають, що у Східних Бескидах (Бещадах) цей вид трапляється дуже рідко. Можливо, дане угруповання належить до відомої у Польщі асоціації СаІІипо-Sarothamnetum Maic. 1929.

Асоціація Rubetum idaei також досить поширена на вирубках. Зростає на більш легких, порівняно з попереднім уфу-пованням, грунтах. Проективне покриття її сягає 90-100%. Домінує малина Rubus idaeus (70-80%). Участь чагарникових видів (Corylus aveliana, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia) іноді становить 30%. Асоціацію відмічено по всій території національного природного парку на схилах різної експозиції (західної, південно-західної, східної), нахилом 5-20°.

Угруповання com. Rubus tortus є одним з найпоширеніших на зрубах у "Сколівських Бескидах". Зростає переважно на глинистих фунтах. Виділяється за домінуванням Rubus tortus (50-70%) при відсутності Chamaerion angustifolium. Угруповання описане в Сколівському і Майданському лісництвах на схилах південно-західної та південно-східної експозицій нахилом 15-20°.

Іноді на вивченій території трапляються угруповання, що складаються майже в однаковому співвідношенні з діагностичних видів різних асоціацій (які до того ж одночасно є діагностичними видами класу). Ми розглядаємо їх як одну з динамічних стадій розвитку ценозів лісових вирубок, що, наприклад, фіксує стадію переходу асоціації Epilobietum angustifolii в асоціацію Rubetum idaei завдяки збільшенню фітоценотичної ролі видів роду Rubus (домінує R.idaeus), чагарників (Corylus avellana) та підросту дерев (Acer pseudo-platanus, Picea abies).

Клас Galio-Urticetea складається з нітрофільного мезо-і мезогіфофітного синантропного високотрав'я, що розвивається у сильно порушених екотопах. Угруповання підкласу зростають вздовж придорожних канав у лісових масивах, на рудералізованих місцезростаннях вздовж водотоків, стежок, навкруги заглибин серед угруповань широколистяних лісів союзів Alno-Padion і Carpinion по всій території національного природного парку, але частіше у долинній частині та в нижньому лісовому поясі.

Асоціація Sambucetum ebuli поширена на північній околиці с. Завадка по дорозі на с. Багновате, на східному схилі нахилом 30*. Sambucus ebulus має проективне покриття 100%. В угрупованні зростає значна кількість лучних видів (Vicia sepium, Phleum pratense, Ріагіїадо lanceolata, Lolium perenne, Elytrigia repens, Agrostis tenuis, Achillea submillefolium), однак їх участь незначна (до 1%).

Асоціація Chaerophylleto hirsuti-Cirsietum oferacei описана північніше м. Сколе, серед угруповань вільхи клейкої, навколо оводненої заглибини. Це двоярусний, дуже зімкнутий (проективне покриття 100%), високотравний ценоз, в якому домінують Chaerophyllum hirsutum (30%), Cirsium oleraceum (15%), Fillipendula denudata (15%), Carex brizoides (10%) і Caltha palustris (15%).

На території поширення комплексу водно-болотної рослинності і чорновільхових лісів між м. Сколе і с. Дубина в долині р. Опір виявлено угруповання асоціації Aegopodio-Petasitetum hybrid/. У першому ярусі тіньового (проективне покриття 98%) високотравного ценозу домінує Petasites hybridus (95%) з незначною домішкою Filipendula denudata (5%). У другому ярусі зростають Aegopodium podagraria (10%), Glechoma hirsute (15%) та інші види.

Угруповання, приналежність яких до синтаксонів рівня асоціацій не-визначена, за наявністю діагностичних видів відносимо до союзу Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae.

Угруповання com. Salvia glutinosa спорадично трапляються на території парку смугами вздовж водотоків та на узбіччі стежок. Виділяються за домінуванням (30-50%) Salvia glutinosa. Значну роль у ценозах відіграє Rubus hirtus (до 60%). Екологічно угрупованя знаходяться на межі з нітрофільним високотрав'ям класу Galio-Urticetea та гідрофільними високотравними ценозами класу Betuio-Adenostyletea.

Два наступні угруповання, вірогідно, є варіантами однієї асоціації. Угруповання com. Impatiens noii-tangere-Stachys sylvatica складаються переважно з діагностичних видів союзу: Impatiens noli-tangere (до 20%), Stachys sylvatica (7%) і класу - Urtica dioica (до 30%), Rubus hirtus (10-30%), Circaea lutetiana (5%), Glehoma hederacea (15%). Проективне покриття загалом становить 75-90%. Подібні угруповання описані в Підгородцівському лісництві на березі потоку та на околицях м. Сколе у зволоженому незначному зниженні серед букового лісу. Угруповання com. Urtica dioica формуються у більш рудералізованих, збагачених азотом екотопах, водночас більш сухих. Тут домінує Urtica dioica, зростають Rubus hirtus, Stachys sylvatica, Ranunculus repens та інші види.

Созологічне значення угруповань класу незначне. Вони часто трапляються в Карпатах і Прикарпатті. Деякі з них (Sambucetum ebuli, com. Urtica dioica) здатні до експансії при збільшенні рівня антропогенного навантаження. Головна роль, яку відіграє нітрофільне високотрав'я класу - водоохоронна і ґрунтозахисна (перешкоджає ерозії). Ценози класу Galic-Urticetea часто створюють межу між лісовими ценозами та антропогенно обумовленими елементами ландшафту (шляхами, канавами тощо), яка деякою мірою пом'якшує негативний вплив на лісові Угруповання. Для підтримання існуючого рівня ценотичного різноманіття на території національного природного парку "Сколівські Бескиди" необхідний періодичний контроль за асоціаціями Sambucetum ebuli, Chaerophylleto hirsuti-Cirsietum oleracei та Aegopodio-Petasitetum hybridi. Водночас існуючий і прогнозований антропогенний тиск на рослинний покрив дослідженої території не дає підстав для занепокоєння щодо існування угруповань com. Salvia glutinosa, com. Impatiens noli-tangere і тим більше com. Urtica dioica.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт