Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Охорона рослинності

На основі вивчення рослинного покриву національного природного парку "Сколівські Бескиди" розроблено препозиції щодо охорони рослинності на його території. В їх основу покладено категоризацію синтаксонів за ступенем ftc созологічної вартості. Угруповання, що потребують суворої охорони, об'єднують у першу групу (1). Це рідкісні ценози, які мають у своєму складі значну участь східнокарпатських субендеміків (а); видів, занесених до "Червоної книги України" (Ь); або це угруповання, що формуються у специфічних екотопах (с). їх загальна кількість - 17 угруповань (17,89%) (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Созологічна оцінка фітоценотичного фонду НПП "Сколівські Бескиди"

Угруповання Созологічна оцінка
Lemnetum minoris 5
Potametum naiantis 2b
Phragmitetum communis 2b
Typhetum angustifoliae 2b
Typhetum latifoliae 3
Sparganietum erecti 2b
Equisetetum limosi 2b
Glicerietum fluitantis 3
Eleocharitetum palusths 3
Juncetum buffonii 3
Valeriano-Caricetum flavae 2b
com.Menyanthes trifoliate 1c
Sphagnetum magellanici 1c
Filipendulo-Geranietum 3
Lisimachio vulgaris-Geranietum 2b
Scirpetum sylvatici 3
Ctsio-Polygonetum 3
Cirsietum rivularis 2b
Epilobio-Juncetum 5
com. Mentha longifolia 2b
Deschampsietum caespitosae 3
com.Ranunculus acris-Lychnis flos-cuculi 2b
? Gladiolo-Agrostietum 2b
Lolio-Cynosuretum 3
com.Festuca pratensis 5
com. Dactyiis glomerata 5
com.Holkus mollis 5
Agrostio-Festucetum rubrae 3
Nardo-Festucetum rubrae 3
Hypochoeredi uniflorae-Nardetum 1a
com.Arnica montana-Nardus stricta 2b
Calluno-Nardetum 3
CaHuno- Vaccinietum 2b
Rhodococco- Vaccinietum 2b
com.Rhodococcum vitis-idaea 4
Vaccinietum myrtilli 2b
com.Origanum vulgare-Medicago falcata 1c
Trifolio-Melampyretum nemorosi 2b
com.Poa compressa-Calamagrostis arundinacea 1c
Sedo acri-Poetum compressae 1c
Euphorbio-Festucetum ovinae 1c
Com.Asplenium trichomanes-Poa compressa 1c
Cystoptehdetum fragilis 1c
Asplenio-Polypodietum 1c
Hypno-Polypodietum 2b
Poo chaixii-Deschampsietum caespitosae 2b
com.Calamagrostis arundinacea-Sorbus aucuparia 2a
com.Calamagrostis villosa-Alnus viridis 1a
com.Calamagrostis villosa 2b
com.Luzula luzuloides 2b
Rumicetum alpini 2b
Petasitetum albi 3
Petasitetum kablikiani 2b
com. Telekia speciosa 1a
Athyhetum distentifolii 2a
Poetum annuae 5
Calamagrostietum epigei 4
com.Sarothamnus scoparius 2a
Epilobietum angustifolii 5
Rubetum idaei 5
com.Rubus hirtus 5
Sambucetum ebuli 5
Chaerophyteto hirsuti-Cirsietum olaracei 4
Aegopodio-Petasitetum hybridi 4
com. Salvia glutinosa 3
com.lmpatiens noli-tangere 4
com. Urtica dioica 5
com.Salix cinerea 3
Euonymo-Sambucetum nigrae 2b
Salicetum triandro-viminalis 3
Caltho-Alnetum 3
Alnetum incanae 3
com.Alnus glutinosa 2a
Tilio-Carpinetum typicum 2a
Tilio-Carpirietum luzuletosum 2a
Tilio-Carpinetum caricetosum brizoidi 2a
Dentario glandulosae-Fagatum typicum 3
Dentario glandulosae-Fagetum allietosum 1b
Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum 1b
Dentario glandulosae-Fagetum festucetosum drymeja 2b
Carici pilosae-Fagetum var. typicum 3
Carici pilosae-Fagetum var. Hedera helix 1b
Lunario-Aceretum 1b
Phyllitido-Aceretum 1b
Luzulo nemorosae-Fagetum luzuletosum 3
Calamagrostio viltosae-Fagetum 2b
Abieti-Piceetum montanum 2b
Dryopteri dilatatae-Piceetum 2a
Calamagrostio villosae-Piceetum 4
com.Betula pendula-Calamagrostis viltosa 4
com. Abies alba 5
com.Picea abies 5
com.Carex brizoides 5
com.Rubus idaeus-Deschampsia caespitosa 4

Таблиця 2. Синфітосозологічна характеристика рослинності НПП "Сколівські Бескиди"

Група %
1 - Угруповання , що потребують суворої охорони
a
b
с
17 17,89
3 3,16
5 5,26
9 9,47
2 - Малопоширені угруповання
а
b
35 36,84
9 9,47
26 27,37
3 - Звичайні угруповання 21 22,1
4 - Угруповання невизначеного синфітосозологічного статусу 8 8,42
5 - Синантропні та експансивні угруповання 14 14,74
Разом 95 100

Угруповання, віднесені до групи 1, складають раритетний фітоценофонд національного природного парку. Типові для даного регіону Українських Карпат угруповання об'єднуються у групу 2 - мало поширені на території національного природного парку, що налічує 35 угруповань (36,84%), з підгрупами а - рідкісні в Українських Карпатах 9 (9,47%) і b - звичайно поширені в Карпатах - 26 (27,37%) та групу 3 -звичайні, головні складники пейзажу - 21 (22,1%). До групи 4 увійшли угруповання, синфітосозологічний статус яких невизначений. їх налічується 8 (8,42%). Незагрозливі, переважно синантропні, часто експансивні, угруповання, представлені у групі 5. їх кількість (14 угруповань, 14,74%) до деякої міри відбиває ступінь антропогенної трансформації рослинного покриву в НПП "Сколівські Бескиди". Такий підхід дозволив краще оцінити природоохоронне значення окремих угруповань. Наприклад, субасоціація Dentario glandulosae-Fagetum typicum є звичайною і значно поширеною, Dentario glandulosae-Fagetum allietosum ursiniтрапляється рідко і в ній зосереджено більшість популяцій Allium ursinum - виду, занесеного до "Червоної книги України", a Dentario glandulosae-Fagetum lestucetosum drymeja в регіоні етиловою, однак у НПП "Сколівські Бескиди" мало поширеною. Зрозуміло, що і підхід до охорони локалітетів цих субасоціацій має бути різним.

Такий розподіл є підставою для запропонованих диференційованих заходів охорони. Для категорій 1а; 1b необхідно проводити постійний моніторинг, сприяти відновленню і розширенню площ угруповань, контролювати стан популяцій рідкісних видів. Варто віднести ці угруповання до абсолютно заповідної зони. Фітоценози, віднесені до категорії 1с, вимагають постійного контролю і постійної охорони місцезростань. На жаль, вони сконцентровані на території, яка зазнає значного рекреаційного навантаження (урочище "Тустань", урочище "Журавлине"), тому забезпечення їх охорони буде складним завданням. За угрупованнями 2 групи необхідно здійснювати постійний моніторинг, сприяти їх відновленню. Бажано, щоб і вони були присутні в абсолютно заповідній зоні. Звичайні угруповання 3 фупи не потребують спеціальних заходів охорони, лише періодичного контролю за їх станом. Щодо невизначоних угруповань, то їх локалітети також повинні періодично контролюватися. Після детальніших досліджень можливе їх віднесення до якої небудь іншої групи. Зменшення площ, яку займають рослинні угруповання 5 групи, переважно синантропні і монокультури, було б бажаним явищем, якщо б на їх місці відновлювалися природні ценози (звичайно, 3 групи). Однак, необхідно забезпечити охоронний режим для частини культур неаборигенної (туполускатої) смереки для вивчення їх ходу росту, вітростійкості, особливостей самовідновлення, механічних якостей деревини, стійкості проти грибних захворювань, подальшої динаміки природних процесів.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт