Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Угруповання невизначеного синтаксономічного рангу

Трав'янисті угруповання з домінуванням Carex brizoides важко віднести до певного класу рослинності. За екологічними показниками та флористичним складом вони наближаються до угруповань порядку Molinietalia, однак на зрубах такі ценози мають певну частку видів класу Epilobietea. Як уже зазначалося, Carex brizoides домінує в трав'яному ярусі дубово-грабових, чорно вільхових і навіть букових лісів. Румунські фітоценологи виділяють асоціацію Caricetum brizoidis rnontanum Ratiu 1996 у складі класу Mulgedio-Aconitetea. Наведена у цитованій роботі фітоценотична таблиця (4 описи) свідчить про екологічну різнорідність угруповань, яка завуальована сильним впливом домінанта. На території НПП "Сколівські Бескиди" com. Carex brizoides дуже поширене, але звичайно не займає значних площ. Наявний описовий матеріал дає підстави розділити com. Carex brizoides на два варіанти. Один з них формується на зрубах у невеликих за розмірами локальних перезволожених зниженнях, де зростають типові для зрубів види (Rubus hirtus, Chamaerion angustifolium, Athyrium filix-femina). Другий варіант має виразний лучний характер (велика участь Scirpus sylvaticus та інших видів мокрих лук).

Варіант угруповання com. Carex brizoides var. Rubus hirtus описаний на зрубі в кв. 11 Підгородцівського лісництва. У надзвичайно зімкнутому трав'яному ярусі (проективне покриття 100%) неподільно домінує Carex brizoides (95%). Зрідка над нею підіймаються окремі екземпляри Rubus hirtus (5-7%), Athyrium filix-femia (1-5%), та Chamaerion angustifolium (7%). Угруповання з домінуванням Carex brizoides типового вирубкового (постексцизійного) характеру, з більшою або меншою участю одиничних екземплярів Rubus fruticosus agg., відомі з північно-східної Чехії.

Варіант com. Carex brizoides var. Scirpus sylvaticus описаний в Завадківському лісництві. Вірогідно, це типовий варіант, який формується в екотопах мокрих лук порядку Molinietalia. Виділяється за наявністю блоку видів: Scirpus sylvaticus (10-40%), Veratrum lobelianum, Scutellaria galericulata, Equisetum palustre і Deschampsia caespitosa (7%).

Очевидно, опис № 1 займає проміжне становище між угрупованнями першого і другого варіантів.

На нашу думку, трав'яні угруповання з домінуванням Carex brizoides слід відносити до порядку Molinietalia класу Molinio-Arrhenatheretea.

Созологічне значення угруповання com. Carex brizoides незначне. Його ценозоутворювачем є поширений вид, що проявляє ознаки експансивності. Угруповання має тенденцію до збільшення своєї площі за рахунок сусідніх ценозів, а тому потребує контролю.

Угруповання com. Rubus idaeus-Deschampsia caespitosa описане у Майданському лісництві (кв. 43) на зрубі. Проективне покриття - 95%. Участь видів у щоденнику позначено в балах. Наводимо даний опис: Rubus idaeus 2, R. hirtus 1, Sorbus aucuparia 1, Deschampsia caespitosa 5, Agrostis tenuis 2, Potentilia erecta 1, Rumex acetosella 1, Poa trivialis +, Hypericum macuiatum +, Dryopteris filix-mas +, Athyrium filix-femina +. На відміну від полонинських угруповань коло верхньої межі лісу в польській частині Бескидів, які мають певну частину видів класу Mulgedio-Aconytetea, описане угруповання має постексцизійний характер і, найвірогідніше, має розглядатися в межах класу Epilobietea. Очевидно, в даному випадку має місце аналогічна схожість двох відмінних за своїм генезисом угруповань, які відповідають певним стадіям демутаційної сукцесії.

У кварталі 99 Майданського лісництва біля узлісь букових і ялицево-букових ценозів описані угруповання com. Astrantia major. Astrantia major має проективне покриття 95%. Разом з нею зростають Pyrethrum corymbosum (1%), Gentiana asdepiadea (1%), Pulmonaria obscura (1%), Scorzonera rosea (1%), Aposeris foetida (1%), Salvia glutinosa (+), Carex sylvatica (+). Площа угруповань - 40 м2.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт